Hầu hết các loại xe máy hiện nay, khóa được coi là bộ phận vận hành máy duy nhất. Thế nhưng, do những yếu tố...